Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden Matthijsplantenpaleis.nl/ H&H Stylisten

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod en de overeenkomst
Artikel 5 - Herroepingsrecht
Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 8 - De prijs
Artikel 9 - Conformiteit en garantie
Artikel 10 - Levering en uitvoering
Artikel 11 - Betaling
Artikel 12 - Klachtenregeling
Artikel 13 - Geschillen
Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Afnemer : een consument of bedrijf dat gebruikt maakt van aanbiedingen en/of diensten van Matthijsplantenpaleis.nl / H&H Stylisten en op deze manier een overeenkomst aangaat met Matthijsplantenpaleis.nl / H&H Stylisten.
2. Dag: kalenderdag;
3. Ondernemer: Matthijsplantenpaleis.nl / H&H Stylisten
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
5. Schriftelijk; per e-mail

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Matthijsplantenpaleis.nl / H&H Stylisten
Oudesteeg 5a
4053 HV IJzendoorn, Nederland
Telefoonnummer: 00 31 (0)344 64 30 82 
E-mailadres: info@matthijsplantenpaleis.nl / bert@hazelegerstyling.nl
KvK-nummer: 51188287
Btw-identificatienummer: NL001914840B18

 Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Door het plaatssen van een bestelling aanvaardt de afnemer deze algemene voorwaarden.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
6. Indien de ondernemer niet de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de voorwaarden te verlangen.

Artikel 4 - Het aanbod en overeenkomst
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Systeemfouten of technische storingen kunnen de ondernemer niet worden aangerekend. Ter voorkoming neemt de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen.
3. Een overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De ondernemer zal zo spoedig mogelijk een bevestiging van de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod (de bestelling) aan de afnemer verzenden per e-mail. Deze bevestiging kan ook telefonisch worden gedaan.
4. De ondernemer kan zich, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomt. Indien de ondernemer goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan kan hij de bestellingen gemotiveerd weigeren of aanvullende voorwaarden aan de overeenkomst verbinden.
5. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Artikel 5 - Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van niet-levende producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of begunstigde.
2. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending, terugbetalen.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht levende producten
1. Levende producten zoals Kamer- en tuinplanten, waterplanten, Bonsai, tuinbomen, siergrassen, planten, zaden, knollen en bollen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Gelet op de aard van de producten, heeft de afnemer niet de mogelijkheid om bij aankoop van Kamer- en tuinplanten, waterplanten, Bonsai, tuinbomen, siergrassen, planten,zaden, knollen en bollen en cadeau artikelen voorzien van Kamer- en tuinplanten, waterplanten, Bonsai, tuinbomen, siergrassen, planten,zaden, knollen en bollen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De afnemer kan de afgenomen Kamer- en tuinplanten, waterplanten, Bonsai, tuinbomen, siergrassen, planten,zaden, knollen en bollen en cadeau artikelen voorzien van Kamer- en tuinplanten, waterplanten, Bonsai, tuinbomen, siergrassen, planten,zaden, knollen en bollen derhalve niet retourneren.

Artikel 8 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro's inclusief btw (NL btw).
Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

 Artikel 9 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties.
2. De ondernemer staat in voor de soortechtheid van de geleverde producten, overeenkomstig de omschrijving in het aanbod.
3. Afbeeldingen, voorbeelden en beschrijvingen dienen ter aanduiding en binden de ondernemer niet. Omdat het natuurproducten betreft kunnen kleuren, maten en vormen van geleverde producten enigzins afwijken van de op de website getoonde afbeeldingen. Ook als gevolg van seizoensinvloeden kunnen producten afwijken van de op de website getoonde afbeeldingen. Dit geeft de afnemer niet het recht de bestelling te annuleren.
4. De ondernemer en afnemer zullen bij een beroep op de garantieregeling in gezamelijk overleg zoeken naar een passende oplossing.
5. De ondernemer dient in staat te worden gesteld het ingediende beroep op de garantieregeling te controleren.
6. Voor een gegrond beroep op de garantieregeling dient de afnemer zorg te hebben gedragen voor een juiste verzorging van het product. Waaronder o.a. begrepen wordt het volgen van de verzorgingstips, het zorgdragen voor bestrijding van ongedierte en plantenziekten. Alsmede het zorgdragen voor wat betreft de juiste standplaats voor wat betreft ondergrond en zonlicht.
7. Schade door uitdroging, vorst en extreme weersomstandigheden wordt door de garantie niet gedekt.

Artikel 10 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Matthijsplantenpaleis.nl / H&H Stylisten streeft naar een leveringstermijn van 5 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, neemt Matthijsplantenpaleis.nl / H&H Stylisten zo spoedig mogelijk contact hierover op met de afnemer. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de afnemer echter niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de levertijd de 30 dagen overschrijdt.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
6. De door Matthijsplantenpaleis.nl / H&H Stylisten ingeschakelde bezorgdienst zal de bestelling maximaal tweemaal op het bezorgadres aanbieden. Na deze termijn wordt de bestelling beschouwd als zijnde geleverd. Voor grotere bestellingen met een afwijkend formaat en/ of gewicht geldt een afwijkende werkwijze, hierover wordt de afnemer vooraf geïnformeerd.
7. Afnemer gaat ermee akkoord dat de bestelling, indien mogelijk, bij buren zal worden afgegeven als op het bezorgadres aflevering op dat moment niet mogelijk blijkt.
8. Wanneer de bestelling retour komt omdat de afnemer bijvoorbeeld op vakantie blijkt of verhuisd is, geeft dit geen recht op nieuwe levering op een ander adres of op ontbinding van de overeenkomst. Matthijsplantenpaleis.nl / H&H Stylisten is niet verantwoordelijk voor een eventueel onjuist opgegeven adres door de afnemer. De afnemer dient zich bij het opgeven van een bezorgadres ervan te verzekeren of de adresgegevens juist zijn.
9. Gevallen van transportschade dient de afnemer binnen 48 uur na levering schriftelijk te melden bij Matthijsplantenpaleis.nl / H&H Stylisten.

Artikel 11 - Betaling
1. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
2. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
3. De afnemer kan betalen door gebruik te maken van een van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces.

Artikel 12 - Klachtenregeling.
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 48 uur na levering, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij de ondernemer.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 - Eigendom
1. Alle geleverde producten blijven eigendom van de ondernemer totdat deze volledig door de afnemer zijn betaald.
2. Alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen en andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij de ondernemer of haar toeleveranciers.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media.